Vem betalar begravningen?

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen betalas i första hand alltid av dödsboet. Finns det inga tillgångar bistår kommunen dödsboet så att begravningen kan fullgöras i enlighet med en av dem fastställd norm. Ansökan om bidrag till begravning måste de efterlevande själva göra hos kommunen. Om de efterlevande vill ordna en begravning som innehåller sådant som går utöver den fastställda normen så får de själva bekosta den delen.

Socialförvaltningen utreder biståndsbehovet utifrån den avlidnes tillgångar vid dödsdagen. Därför är det viktigtom man är osäker på dödsboets tillgångar, att inte betala några räkningar med dödsboets tillgångar innan utredningen är klar. Begravningskostnaderna är prioriterade före alla andra kostnader, som till exempel vårdavgifter, hyra, el och telefon. Vi hjälper till att reda ut de ekonomiska frågorna.